Reglement Buurtvereniging De Hoge Regt

1. DOELSTELLING

1.1. Tot de taken van de BV(buurtvereniging) behoren: Het bevorderen van de leefbaarheid en saamhorigheid in het belang van alle buurtbewoners, die in het gebied van de BV woonachtig zijn.

1.2. Het organiseren van creatieve en recreatieve bezigheden voor alle leeftijdsgroepen.

1.3. Alle mogelijkheden benutten, die tot doel hebben, de leefbaarheid en begaanbaarheid van de buurt te verbeteren.

1.4. Alle werkzaamheden verrichten, die het bereiken van de doelstelling van de  BV kunnen bevorderen.

1.5. Onder het grondgebied / grens van de BV wordt verstaan:

2. LEDEN EN BEGUNSTIGDEN

2.1. Lid is een gezin of samenlevingsverband of alleenstaande die de  vastgestelde contributie betaald.

2.2. Begunstigde zijn zij die zich als zodanig bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur zijn toegelaten.  Zij steunen de BV, waarvan het minimumbedrag gelijk is aan één contributie,  welke is vastgesteld door de Algemene leden vergadering. Een begunstigde bezit geen stemrecht op de Algemene leden vergadering.

2.3. Ereleden/Lid van verdienste zijn leden welke zich voor langere periode op bijzondere wijze hebben  ingezet voor de BV.  Ere leden/Lid van verdienste worden door het bestuur voorgedragen en door de algemene leden vergadering benoemd en ontslagen. Het erelid/lid van verdienste is vrijgesteld van contributie betaling, eigen bijdragen welke per evenement worden bepaald dienen bij deelname wel te worden betaald. Gezinsleden van het erelid/lid van verdienste of een samenlevingsverband waarvan het erelid/lid van verdienste deel uit maakt worden aangemerkt als lid.

3.  AANMELDING 

3.1. Aanmelding als lid dient digitaal te geschieden op de website. Op het inschrijfformulier dienen tenminste naam, voornaam, geslacht en geboortedatum van kinderen vermeld te zijn. Verder dienen gegevens die voor inning en bepaling van de contributie van belang zijn verstrekt te worden. Adreswijzigingen en veranderingen in de gezinssamenstelling dienen aan de secretaris medegedeeld te worden.

3.2. De wijze van toelating is geregeld in de statuten Art. 5.2. , 5.3. , 5.4. .

3.3. Nieuwe leden verplichten zich tot minimaal 1 jaar lidmaatschap.

3.4. Nieuwe leden die na januari van het lopende jaar lid worden, betalen een evenredig deel van de hoogte van de contributie.

4. GELDMIDDELEN

4.1. De geldmiddelen van de buurtvereniging bestaan uit :

  • De contributie van de leden
  • Andere inkomsten (subsidie, bijdragen e.d.)

5. CONTRIBUTIE

5.1. De contributie wordt elk jaar, na voorstel van het bestuur op basis van de  begroting van het volgend jaar, door de Algemene leden vergadering vastgesteld.

5.2. Het bestuur stelt regels ten aanzien van de contributiebetaling.  De regels geven  aan op welke wijze en op welke datum uiterlijk aan de financiële verplichtingen moet worden voldaan.

5.3. Betaling van de contributie vindt plaats per automatische incasso of per bankoverschrijving een van de gevolmachtigde bestuursleden.

5.4. Het bedrag van de contributie dient elk jaar voor 1 februari aan op de bankrekening van de BV te worden overgemaakt.

6. MAATREGELEN BIJ WANBETALING

6.1. Onder wanbetaling wordt verstaan, dat de overeengekomen contributie niet betaald is

6.2. Bij wanbetaling wordt het lid van de ledenlijst afgevoerd.

7. OPZEGGING VAN HET LIDMAATSCHAP

7.1. Opzegging als lid dient schriftelijk te geschieden bij de secretaris. Betaalde contributie wordt niet gerestitueerd

7.2. Bericht van verhuizing buiten het gebied van de BV dient tenminste 1 maand vooraf te geschieden bij de secretaris. Reeds betaalde contributie wordt naar rato terugbetaald worden.

8. ALGEMEEN

8.1. De onder punt 2 genoemde personen kunnen deelnemen aan alle evenementen welke de BV organiseert.   Aanmelding voor deelname aan evenementen geschiedt via de website voor de sluitingsdatum welke van toepassing is. Kinderen welke in het lopende kalenderjaar de vastgestelde leeftijd bereiken kunnen deelnemen. De leeftijd voor deelname wordt door het bestuur bepaald.

8.2. Indien voor deelname aan een evenement een eigen bijdrage wordt bepaald, dient deze bij opgave te worden voldaan. De hoogte van de eigen bijdrage wordt door het bestuur vastgesteld.

8.3. Het bijwonen van activiteiten van de BV dient te geschieden op een nette en ordentelijke manier. Leden die overlast veroorzaken zullen van het bestuur een waarschuwing ontvangen.  Indien deze waarschuwing geen resultaat oplevert zullen deze leden van verder deelname worden uitgesloten en geschorst, welke schriftelijk wordt medegedeeld door de secretaris.

8.4. Geschorste leden hebben geen recht op restitutie van reeds betaalde contributie.

8.5. Wanneer een lid handelt in strijd met de statuten, reglementen, besluiten van de BV, of de buurtvereniging op onredelijke wijze benadeelt, kan het bestuur dit lid van de ledenlijst afvoeren.

9. ONGEVALLEN EN WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

9.1. Alle leden van de BV vallen automatisch onder de door de BV afgesloten W.A. verzekering.   Deze is echter alleen van kracht tijdens het bijwonen van georganiseerde activiteiten van de BV. Ook leden die in opdracht van de BV werkzaamheden verrichten, zijn tijdens deze werkzaamheden tegen W.A. gedekt.  Bij een ongeval en / of geleden schade, moet men dit binnen 24 uur melden bij de Penningmeester.

 10.   ALGEMENE LEDEN VERGADERING 

10.1. Ieder jaar wordt een Algemene leden vergadering gehouden. Op de agenda zullen o.a. de volgende punten moeten staan:  jaarverslag secretaris, jaarverslag penningmeester, verslag kascontrolecommissie, verkiezing kascontrolecommissie, vaststellen van de  contributie voor het volgend jaar, concept ontwerp-activiteiten.  Leden en gezinsleden van 16 jaar of ouder zijn gerechtigd deze te bezoeken.

10.2. Per gezin (lid) heeft men één geldige stem.  Een stem kan niet per volmacht worden uitgebracht. Over zaken wordt mondeling, over personen altijd schriftelijk gestemd.   Stembriefjes worden verstrekt door het bestuur, tijdens elke vergadering, na het tekenen van de presentielijst.

10.3. Blanco en / of ongeldige stemmen worden gerekend als niet uitgebracht en tellen niet mee in de einduitslag.

11.  WIJZE VAN AFTREDEN BESTUURSLEDEN 

11.1 Elk jaar treed één derde van de bestuursleden af, volgens een door het bestuur op te maken rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.

11.2. De verkiezing voor het Dagelijks Bestuur dient te geschieden tijdens de Algemene Ledenvergadering.

12. BIJZONDERE GEBEURTENISSEN

12.1 Bij geboorte ontvangt een lid een kaartje en attentie. De geboorte dient kenbaar te worden gemaakt bij de secretaris.

12.1 Bij overlijden ontvangen de directe nabestaande een kaart.